YACHTERS BABY!

Všeobecné podmínky

Platné od 7. 11. 2021

I. Úvod

Cestovní agentura YACHTERS s. r. o., se sídlem Dolní 431, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 07772076, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou: C 77178 od 4. 1. 2019. (dále jen CA) zprostředkovává v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) a jiných služeb cestovního ruchu (dále jen zájezdy). U zájezdů je vždy na www stránce, kde lze zájezd objednat, uvedeno, která CK zájezd pořádá. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru. CA si vyhrazuje právo po objednávce na změnu ceny, pokud v mezičase dojde ke změně ceny na straně CK.

II. Objednávky

Každý zákazník CA si může nezávazně objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou poptávku nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky nebo poptávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi. Učiněním objednávky nebo poptávky zákazník souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rámci zákaznického systému CA (viz čl. X) a v souladu s dalšími ustanoveními článku XII těchto obchodních podmínek.

III. Rezervace

CA i bez ověření zákazníka, pokud má objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu. V případě, že je rezervace neúspěšná, CA zákazníka informuje o neúspěšné rezervaci (telefonicky, emailem, SMS). V případě, že je rezervace úspěšná, je zákazník informován zpravidla e-mail na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email, SMS), nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu.

IV. Smlouva o zájezdu

Návrh smlouvy o zájezdu CA vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace zájezdu. Návrh smlouvy o zájezdu je zasílán e-mailem. S návrhem smlouvy CA zasílá pokyny pro vyplněníZasláním objednávky zákazníkem a jejím potvrzením ze strany CA se obě strany zavazují k dodržení všeobecných podmínek a uzavírají tak mezi sebou vzájemnou smluvní dohodu. Jakmile zákazník odešle CA zálohu souhlasí rovněž s všeobecnými podmínkami a případnými storno poplatky. smlouvy o zájezdu a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku případně poup

V. Platba

Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu zájezdů kupovaných méně než 40 dní před nástupem, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50 % zálohy z celkové ceny zájezdu a 40 dní před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V některých případech CK požaduje splatnost doplatku už 60 dní před odjezdem, proto je třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve smlouvě o zájezdu. V případě zájezdů kupovaných méně než 40 dní před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CK, buď převodem z účtu zákazníka, nebo složením na účet CK v pobočce příslušné banky. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku jejího připsání na účet CK. CA zašle zákazníkovi emailem potvrzení o zaplacení. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou.

VI. Doklady k  cestě

Zákazník je o pasových, vízových, zdravotních a jiných podmínek potřebných k vycestování do zvolené destinace informován vždy před objednáním zájezdu odkazem na webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky. CA nenese žádnou odpovědnost za neudělení víz zákazníkovi nebo za nesplnění jiných podmínek pro vstup zákazníka do země, kterou má navštívit. Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Potřebné doklady CK zasílají cca dva týdny před odjezdem.

VII. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100 % ceny zájezdu ještě před jeho rezervací, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi záloha vždy vrací v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

VIII. Storno podmínky

Odstoupí-li zákazník od smlouvy s předmětem smluvního vztahu dle článku II těchto podmínek, je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu, nejméně však:
a) více než 60 dnů před odjezdem 20 % z ceny zájezdu
b) 59. až 40. dnů před odjezdem 50 % z ceny zájezdu
c) méně než 39 dnů před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu
100 % z celkové ceny zájezdu.

IX. Zákaznický systém

Součástí služeb CA je i bezplatné zasílání zvláštních nabídek pro zákazníky registrované do zákaznického systému. CA si dále vyhrazuje právo nepravidelného zasílání obchodních sdělení všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA, v souladu s § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud tento postup zákazník neodmítne. Počet těchto sdělení není vyšší než jedna za týden a jedná se zejména o novinky na webových stránkách nebo v CA. Zákazník má možnost kdykoli zrušit zasílání sdělení i svoji registraci v zákaznickém systému, a to např. zasláním e-mailu, telefonicky, on-line po přihlášení v zákaznickém systému nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

X. Reklamace

1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů.
2. CA odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
3. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutá do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.
4. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb sjednaných ve smlouvě o zájezdu vzniká zákazníkovi právo z vadného plnění ze smlouvy (právo na reklamaci).
5. Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které
si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.
Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné
smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.
6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CA (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny těchto služeb.
7. CA neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Náhrada škody vzniklé z porušení smlouvy o zájezdu je omezena na výši úhrady vyhlášené v mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika vázána. CA není povinna nahradit škodu přesahující výše uvedené omezení.


XI. Uplatňování reklamací
1. Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CA nebo doplňkově prodávaného zboží zákazník uplatňuje u té provozovny nebo zprostředkovatele služeb CA, kde reklamované služby či doplňkové prodávané zboží zakoupil, případně v místě
poskytované služby u průvodce nebo jiného pověřeného pracovníka CK.
2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Za uplatnění reklamace bez zbytečného odkladu se pokládá reklamace u průvodce nebo u delegáta.
Ostatní služby pak u CA, u níž si zákazník službu zakoupil.
3. Průvodce nebo delegát CK je povinen rozhodnout o reklamaci ihned v rámci své kompetence.
4. Nedojde-li k okamžitému vyřízení reklamace a nebyla-li sjednána náprava, sepíše ihned průvodce nebo delegát CK s reklamujícím reklamační protokol s označením akce,
reklamujícího a předmětu reklamace. Protokol podepíše průvodce CK a reklamující. Reklamující obdrží jedno vyhotovení reklamačního protokolu.
5. Zákazník je povinen vytknout vadu zájezdu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do tří dnů po skončení zájezdu.
6. Při uplatňování reklamace je zákazník povinen uvést jméno, příjmení, adresu, datum, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově doložit (předložit doklad
o poskytnuté službě, stejnopis objednávky, fakturu apod.,), v případě zakoupeného zboží předložit zboží, jehož vadu reklamuje.,
7. V případě ústního podání reklamace, je pracovník CK povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, osobní údaje zákazníka, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký
způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže zákazník zároveň předá pracovníkovi CK písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost
v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše pracovník CK i zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem. Jedno vyhotovení protokolu obdrží zákazník.
8. CA je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího
obdržení, nebyla-li se zákazníkem domluvena delší lhůta.
9. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci a pracovníkům CK a/nebo dodavateli služby přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.
10. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
11. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby či reklamovaného zboží nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží.
V závislosti na rozsahu a trvání vady má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno právo zákazníka, v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s CK od smlouvy odstoupit.
12. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.
13. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CA (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK
zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
14. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
15. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CK informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s CK prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

XII. Zpracování a ochrana osobních údajů

CA, jako správce osobních údajů prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů. CA upozorňuje zákazníky, že z důvodu zvyšování kvality svých služeb, jsou telefonní hovory nahrávány.

Zákazník bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:

  • požadovat po CA informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u CA přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po CA výmaz těchto osobních údajů - tento výmaz bude proveden, pokud nebude v rozporu s oprávněnými zájmy CA,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na CA nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového portálu nebo učiněním objednávky v provozovně nebo uzavřením smlouvy o zájezdu prostřednictvím CA potvrzuje zájemce nebo zákazník, že se s těmito VOP seznámil a výslovně je přijímá.
2. CA si vyhrazuje právo tyto VO

VYBER SI PLAVBU PODLE SVÉHO GUSTA

Od relax plaveb po dobrodružství, u nás si vybere každý námořník.

PROZKOUMEJ TERMÍNY